1. Czy Warta pokryje koszty leczenia w razie zachorowania na koronawirusa podczas podróży zagranicznej?

Tak, zachorowanie w związku z koronawirusem będzie traktowane jako nagłe zachorowanie za granicą, a więc ubezpieczony może liczyć na pomoc medyczną do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (max suma ubezpieczenia: 1 000 000 zł). Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie działa tylko za granicą, czyli jeżeli objawy chorobowe zostaną zaobserwowane dopiero po powrocie z podróży do Polski – nie będzie odpowiedzialności za koszty leczenia w Polsce (nawet wykupując dodatkowe ryzyko – kontynuacja leczenia w RP, ponieważ ten dodatkowy zakres dotyczy jedynie kontynuacji leczenia powypadkowego, czyli związanego z nieszczęśliwym wypadkiem za granicą).

 1. Czy w razie zachorowania na COVID-19 za granicą, Warta pokryje koszt transportu klienta do Polski?

W ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL organizujemy i pokrywamy koszty transportu do Polski, ale w sytuacji gdy stan zdrowia naszego klienta umożliwia ten transport oraz jest bezpieczny dla pozostałych pasażerów. Każdy transport jest organizowany w sposób zgodny z zaleceniami lekarza prowadzącego w porozumieniu z lekarzem wskazanym przez COK. Dodatkowo świadczeniem objęte są również koszty noclegu (max 3 doby) w sytuacji gdy organizacja noclegu jest niezbędna w oczekiwaniu na transport. UWAGA: Transport może zostać zorganizowany wyłącznie w sposób, na który pozwalają warunki w danym kraju, czyli w ramach posiadanych możliwości – jeśli są ograniczenia w poruszaniu się wynikające z decyzji władz administracyjnych – Warta w ramach realizacji świadczeń assistance musi dopasowywać się do regulacji obowiązujących w danej lokalizacji . Musimy respektować zalecenia i obostrzenia ze strony władz administracyjnych i sanitarnych, a także brać pod uwagę dostępne środki transportu. W takim przypadku uwzględniamy poniesione bezpośrednio przez klienta uzasadnione koszty transportu (np. lotdodomu) – mówimy tylko o przypadkach związanych z naszą odpowiedzialnością w ramach kosztów leczenia (nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, następstwo choroby przewlekłej) oraz gdy pierwotny środek transportu nie może być wykorzystany.

 1. Czy klienci, którzy nie mogą wrócić do kraju mogą liczyć na zwrot kosztów noclegu i hotelu?

Czy w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego, WARTA pokryje koszt zakupu potrzebnych rzeczy? Fakt odwołania lotu w związku ze stanem epidemicznym w Polsce nie uruchamia polisy WARTA TRAVEL w zakresie organizacji noclegu. Pokrycie wydatków związanych z odwołaniem lotu w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego do kwoty 500 zł jest możliwe jeśli lot odwołano z powodu:

 • trudnych warunków atmosferycznych,
 • strajku pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
 • usterki środka transportu, którym miał być realizowany przelot. Jest to katalog zamknięty i dotyczy lotów rejsowych, dlatego w związku z odwołaniem lotu z uwagi na stan epidemiczny nie przysługuje możliwość skorzystania z ubezpieczenia.
 1. Czy Klienci mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc w powrocie do kraju?

Z uwagi na obecną sytuację i wprowadzone ograniczenia dla osób podróżujących, nie mamy możliwości udzielenia pomocy w tym zakresie. W sytuacji odwołania lotu powrotnego i chęci organizacji tego lotu we własnym zakresie należy rejestrować się na stronie lotdodomu.com

 1. Czy możliwe jest przedłużenie ochrony ubezpieczenia w przypadku pobytu za granicą?

W jakich przypadkach działa świadczenie assistance „przedłużenie ochrony o 48 godzin”? Brak możliwości powrotu do domu w związku ze stanem epidemicznym w Polsce nie jest przesłanką do przedłużenia ochrony w ramach świadczenia „przedłużenie ochrony o 48 godzin” (taka możliwość jest tylko we wskazanych w OWU przypadkach:

 • zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ Ubezpieczony lub osoba bliska Ubezpieczonego wspólnie z nim podróżująca objęta ubezpieczeniem WARTA TRAVEL,,
 • odwołanie lub opóźnienie środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej ze względu na trudne warunki atmosferyczne,
 • awaria lub wypadek środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej,
 • strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
 • zdarzenie losowe w miejscu pobytu lub związana z nim akcja ratunkowa uniemożliwiająca).
 1. Czy w ubezpieczeniu WARTA TRAVEL istnieje karencja dla klienta, który przebywa za granicą i nie posiada ważnej polisy turystycznej? Czy Klienci mogą zakupić nową polisę online bez karencji?

Ochrona dla polisy WARTA TRAVEL, kupionej przez klienta przebywającego za granicą, obowiązuje już od dnia następnego – czyli właściwie nie ma karencji. Możliwe jest utrzymanie ciągłości ochrony, wystarczy w dzień końca ochrony kupić polisę od jutra.

 1. Czy odwołanie podróży w związku ze stanem epidemicznym w Polsce – uruchamia ubezpieczenia kosztów odwołania podróży?

Zgodnie z OWU wystąpienie koronawirusa w kraju, do którego zaplanowany był wyjazd, bez względu na to czy został ogłoszony stan epidemii czy nie, nie uprawnia do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów. Warta nie zwraca wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z podróżą, jeżeli rezygnuje on z wyjazdu z powodu występowania koronawirusa. W takiej sytuacji, jeżeli klient wykupił wyjazd w biurze podróży – powinien zgłosić się do organizatora w celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.

 

 1. Czy Warta pokryje koszty leczenia związane z zachorowanie na COVID-19 mimo ogłoszenia pandemii?

TAK. Bez względu na to czy pandemia została ogłoszona czy nie – będzie odpowiedzialność za koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem. Nie mamy wyłączenia odpowiedzialności w związku z ogłoszoną epidemią, czy pandemią. Należy jednak zwrócić uwagę na kwestie związane z organizacją świadczeń assistance. Warta w ramach realizacji świadczeń assistance musi dopasowywać się do regulacji obowiązujących w danej lokalizacji. Dlatego Warta nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji świadczeń assistance w związku z wszelkimi ograniczeniami i obostrzeniami wprowadzonymi na terytorium danego kraju np. ograniczeniami w poruszaniu się wynikającymi z decyzji władz administracyjnych, czy też w związku z ogłoszeniem stanu wyjątkowego. W takich przypadkach możliwa jest refundacja poniesionych przez Ubezpieczonego uzasadnionych i udokumentowanych kosztów transportu. Mówimy tu tylko o przypadkach związanych z naszą odpowiedzialnością w ramach kosztów leczenia (nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, następstwo choroby przewlekłej) oraz gdy pierwotny środek transportu nie może być wykorzystany.

 1. Czy w przypadku gdyby linia lotnicza zlikwidowała połączenie powrotne z zagranicy do Polski to wówczas w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL istnieje jakaś gwarancja powrotu do kraju?

Nie, w przypadku likwidacji połączenia lotniczego ubezpieczenie nie pokrywa kosztów organizacji powrotu do Polski. Również nie pokrywane są koszty związane z powrotem samolotami LOT-u wyczarterowanymi przez Rząd Polski w celu sprowadzenia naszych obywateli z zagranicy.

10. Czy można przedłużyć polisę podczas kwarantanny?

 1. Tak, jeżeli odbywamy kwarantannę za granicą i w jej trakcie kończy się umowa ubezpieczenia, można zawrzeć nową umowę. Jeżeli ubezpieczenie już się skończyło można zawrzeć kolejną polisę, która będzie ważna od dnia następnego po dniu zakupu. Czy jeśli Klient nie przedłuży polisy i w czasie kwarantanny zachoruje na COVID-19, czy może liczyć na ochronę z tyt. WARTA TRAVEL? Nie – jeśli na dzień zachorowania Klient nie posiada ważnej polisy, nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową.

11. Czy klientka w 8 miesiącu ciąży, która została za granicą z uwagi na zamknięcie granic będzie miała pełną ochronę w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL?

W odniesieniu do kobiet w ciąży w ubezpieczeniu kosztów leczenia i assistance Warta nie odpowiada za koszty powstałe w wyniku porodu oraz związanego z nim leczenia i opieki nad matką lub dzieckiem jeśli nastąpił powyżej 32 tygodnia ciąży. W przypadku nagłego zachorowania np. w związku z zarażeniem się koronawirusem mamy pełną odpowiedzialność za leczenie do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia (bez żadnych podlimitów).

12. Czy jeżeli Klient wraca do Polski, ale ma śródlądowanie i 24h przestoju – przysługuje mu nocleg w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL?

Nie, w ramach ubezpieczenia nie pokrywamy kosztów noclegu podczas międzylądowania.